จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี 2560

0
513

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “สัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ” จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อ13.00 น. วันที่ 4 กรกฎาคม  60 ที่วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี 2560 พร้อมด้วยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานองค์กรเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ” จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นในระหว่างวันที่ 4-9 กรกฎาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการมอบโล่รางวัล “บัวขาว ต้นแบบผู้ทำความดี” แก่กลุ่มสตรีนารีต้นแบบแต่ละอำเภอ ซึ่งคัดเลือกจากกลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้ดำรงตนเป็นพุทธบริษัทที่ดี เป็นต้นแบบของพุทธศาสนิกชน นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำพิธีหล่อเทียนพรรษาและมอบเทียนพรรษาให้แต่ละอำเภอ และในช่วงของการจัดงานระหว่างวันที่ 4-9 กรกฎาคม 2560 นี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่เยาวชน การแข่งขันวิชาการทางพระพุทธศาสนา และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ตามที่จังหวัดเชียงใหม่กำหนด คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร วัดศรีโสดา พระอารามหลวง วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร วัดสวนดอก พระอารามหลวง และวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร หรือวัดใกล้บ้านทั่วประเทศ

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนวัด สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน พร้อมใจกันปฏิบัติเป็นพุทธบูชา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4-9 กรกฎาคม 2560 ดังนี้ ประดับธงชาติ ธงศาสนา ตามวัด หน่วยงาน สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน อาคารบ้านเรือน และร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ รวมไปถึงขอความร่วมมือให้สถานประกอบการ ร้านค้า สถานเริงรมย์ งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 อีกทั้งให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด นิมนต์พระภิกษุสงฆ์แสดงปาฐกถาธรรมและจัดกิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน และร่วมทำบุญตัดบาตร ฟังธรรม รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา ลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด และประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน.