กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

0
86

เมื่อ  26 ตุลาคม 63  เวลา 15.43 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะรองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เบิกผู้สนับสนุน การจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นกดปุ่มไฟฟ้า เพื่อเปิดแพรคลุมพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

การจัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช นี้ เริ่มจากที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ ไปยังมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล   ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล จัดสร้างขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้โดยรอบ


โดยพระอนุสาวรีย์ มีขนาด 1.5 เท่าของพระองค์จริง ในพระอิริยาบถประทับนั่งบนพระเก้าอี้  ประดิษฐานบนพระแท่น ณ ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเคารพ ศรัทธา เทิดทูน และรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขของประเทศ.