ศอ.บต.อบรมให้ความรู้ผู้เข้าร่วมประกอบพิธีอุมเราะห์ 112 คน ภายใต้การปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน โควิด-19

0
125

วันที่ (3 พฤศจิกายน 2564) ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ กิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 ฮ.ศ.1443 หลังจากที่ทางการของซาอุดีอาระเบีย ได้ประกาศให้ผู้แสวงบุญชาวมุสลิมทั่วโลกสามารถเข้าร่วมพิธีอุมเราะห์ ในนครเมกกะผ่อนปรนมาตรการการป้องกันโควิด 19 โดยผู้ที่จะเดินทางจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว โดยในพิธีมีนายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และคณะฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วม ส่วนผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์จากจังหวัดปัตตานี และ จังหวัดนราธิวาส มีการจัดการอบรมโดยผ่านระบบ zoom จากห้องน้อมเกล้า ศอ.บต.สำหรับกิจกรรมในการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ประจำปี ฮ.ศ. 1443 จำนวน 112 คน เดินทางระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2564 นี้ โดยแบ่งเป็นจังหวัดปัตตานี จำนวน 29 คน จังหวัดยะลา จำนวน 43 คน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 45 คน จังหวัดสงขลา จำนวน 4 คน และจังหวัดสตูล จำนวน 1 คน โดยในทุกพื้นที่จะเริ่มด้วยการนำผู้เข้าอบรมทุกคน ทำการลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเครื่อง ATK จากนั้นนำเข้าสู่กระบวนการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายก่อนการเดินทาง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม 


การเตรียมความพร้อมด้านเอกสารการเดินทาง และเตรียมความพร้อมด้านการประกอบพิธีอุมเราะห์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม้แก่น มาให้ความรู้ถึงการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลสุขภาพสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19) 


นายประเวศ หมีดเส็น กล่าวว่า ศอ.บต. ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างใกล้ชิด การไปประกอบพิธีอุมเราะห์ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลก และยังเป็นปีแรกที่ได้ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ หลังจากที่ผ่านมาไม่สามารถเดินทางไปได้ เพราะสถานการณ์โควิด – 19 ที่ระบาดอยากหนัก จนทำให้ในปีนี้มีประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนมากขึ้น และผู้ติดเชื้อลดลง ทำให้สามารถเข้าร่วมพิธีได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในครั้งนี้ หน้าที่ของ ศอ.บต. คือ การดูแลอำนวยการความสะดวกตลอดระยะเวลาของการประกอบพิธีอุมเราะห์ โดยกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ถือเป็นผู้แทนจากประเทศไทย และขอให้ทุกท่านที่เดินทางไปในครั้งนี้รักษาคุณความดีไว้ และสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศไทย ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้ดีและขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัย

ทั้งนี้ พิธีแสวงบุญ “อุมเราะห์” เป็นการปฏิบัติศาสนกิจที่นครเมกกะ นอกเวลาประกอบพิธีฮัจญ์ สามารถกระทำได้ตลอดทั้งปี โดยในแต่ละเดือนจะมีชาวมุสลิมหลายหมื่นคนจากทั่วโลกเดินทางไปอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย