โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0
1056

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 183 ง หน้า 34 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561