เดินหน้าขับเคลื่อนใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทย รักษาศีล 5 ในสถานศึกษาพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เจ้าคณะภาค 14 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง กล่าวว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนรักษาศีล 5 ระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาและโรงเรียนในสังกัด


ดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือในการปลูกฝังศีลธรรม ให้กับเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้การขับเคลื่อนโรงเรียนรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา ประกอบด้วย กิจกรรมการสวดมนต์และกิจกรรมหน้าเสาธง การสมาทานศีล 5 หน้าเสาธง การนั่งสมาธิ 5 นาทีก่อนการเรียน และกิจกรรมที่ 4 เด็กรักษ์ดี ตามวิถีศีล 5 สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติและสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21