อาจารย์เคมี คณะวิทย์ มช. คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560

0
431

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ในมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นผู้สมควรได้รับ “รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560” โดยจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดแถลงข่าวที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อเปิดตัวนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 35 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ในการนี้ หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วย

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ในปี พ.ศ. 2526 เพื่อผลักดันให้เกิดรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ขึ้น และเนื่องจากทางมูลนิธิฯ ได้พิจารณาเห็นว่ามีนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จำนวนหนึ่งที่มีศักยภาพสูง มีผลงานที่มีคุณภาพ สมควรได้รับการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสะสมผลงานที่มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นในอนาคต จึงได้จัดให้มีรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา อีกทั้งเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผลงานของนักวิทยาศาสตร์ไทย อันจะเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนได้เจริญรอยตาม

สำหรับปีนี้ คณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 4 ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 จากผลงาน “ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง…สู่สังคมปลอดมลพิษ” โดยงานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นการเสาะหาวิธีสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้สารประกอบตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ในกระบวนการการกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำ รวมถึงการสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่มีมูลค่าต่างๆ สารประกอบตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้เมื่อได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ จะช่วยทำให้เกิดปฏิกิริยาเร่งด้วยแสง (Photocatalysis) ที่มีประสิทธิภาพในย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ หรืออาจนำมาประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าได้เช่นกัน

อย่างไรก็ดี การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวที่ให้ความหลากหลายและเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานแต่ละประเภทยังคงเป็นไปได้ค่อนข้างยากและซับซ้อนในปัจจุบัน ทางห้องปฏิบัติการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของ ผศ.ดร.บูรภัทร์และทีมวิจัย จึงได้พยายามค้นคว้าหาเทคนิคและแนวทางในการสังเคราะห์แบบใหม่ๆ รวมทั้งการสร้างสารประกอบคอมโพสิตระดับนาโน (Nanocomposite) เพื่อมาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยงานวิจัยด้านนี้  ผศ.ดร.บูรภัทร์ได้ดำเนินการต่อเนื่องมายาวนานกว่า 7 ปี และถึงแม้จะยังคงเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ แต่ก็มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในวงการวิจัยระดับนานาชาติ โดยจนถึงปัจจุบัน ผศ.ดร.บูรภัทร์ มีบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับสูงที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus มากกว่า 32 ฉบับ.