สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า ให้เทศบาลนครเชียงใหม่

0
160

เมื่อ 20 กันยายน  61 ที่ พื้นที่โครงการเลอตะวัน 456 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการหารพัฒนา เป็นประธานในพิธี “ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า” โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ ไปดูแล รักษาอนุรักษ์ ฟื้นฟูคลองแม่ข่าต่อไป อีกทั้งยังมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีด้วย

และโอกาสนี้ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา 40,000 ตัว ลงสู่คลองแม่ข่า เพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหารโปรตีน และสร้างเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน พร้อมโยน EM Ball เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำเสีย และช่วยเพิ่มออกซิเจนในแหล่งน้ำ ซึ่งได้ดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่  ได้ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็น 1 ใน 7 ชัยมงคลของการสร้างเมืองเชียงใหม่ โดยมีแหล่งต้นน้ำมาจากลำห้วยธรรมชาติของเทือกเขาดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งมีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร และได้ไหลผ่านครอบคลุม 3 อำเภอ คืออำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง โดยสภาพปัจจุบันของคลองแม่ข่าอยู่ในสภาพวิกฤติ ทั้งในด้านปัญหาคุณภาพน้ำที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ริมฝั่งคลอง ปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนที่สะอาด

จังหวัดเชียงใหม่จึงขอความอนุเคราะห์จากกองบัญชาการกองทัพไทย โดยสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการขุดลอก และปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่า โดยนำเครื่องจักรกล และกำลังพล เข้าพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่คลองแม่ข่า ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎร ให้มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้การดำเนินการขุดลอกคลองแม่ข่า ในช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 ตั้งแต่ตำบลศรีภูมิ ถึงประตูน้ำมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะความยาว 4,800 เมตร ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการหารพัฒนา ได้ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า ให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อดูแล รักษาอนุรักษ์คลองแม่ข่าให้กลับมาสวยงามดังเช่นในอดีตอีกครั้ง.