สดร. จับมือ ม.นเรศวร ปักหมุดหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน แห่งที่ 4 ที่พิษณุโลก

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้าก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนแห่งที่ 4 ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร หวังเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์เต็มรูปแบบแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง กระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์สู่ประชาชนให้ทั่วถึง เล็งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการแห่งใหม่ของพิษณุโลก

(ภาพร่าง) ผังแม่บทหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก
(ภาพร่าง) ผังแม่บทหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก

8  พฤษภาคม 2560 – พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สดร. แถลงข่าวโครงการก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก โดยรองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแถลง ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)​ ในฐานะองค์กรหลักด้านดาราศาสตร์ของประเทศ มีภารกิจหลักประการหนึ่งในการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ของประเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินภารกิจของสถาบันฯ หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน เป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์สำคัญที่ สดร. กำหนดแผนก่อสร้างทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา พิษณุโลก และขอนแก่น สำหรับจังหวัดพิษณุโลก นับเป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนลำดับที่ 4 ที่อยู่ในแผนดำเนินการ  สดร. ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่อนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ในบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร ประมาณ 25 ไร่ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง       หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหอดูดาวฯ ทั้งนี้ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งและดำเนินงานก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ     พระชนมพรรษา พิษณุโลก กับมหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะ     เข้าสู่กระบวนการวางแผนก่อสร้างหอดูดาวฯ ต่อไป ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างหอดูดาวฯ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์สำหรับประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา พิษณุโลก เป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน แห่งที่ 4 ที่อยู่ในแผนดำเนินการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ 1) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2557) 2) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่บริเวณ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อสร้างแล้วเสร็จ กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ คาดว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการปลายปี 2560 และ 3) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ตั้งอยู่บริเวณเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายใน ปี 2560 สำหรับหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ทั้ง 5 แห่ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระราชทานนามว่า หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตามด้วยชื่อจังหวัดนั้นๆ

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก ประกอบด้วยโครงสร้างหลัก ได้แก่ 1) อาคารฉายดาว ประกอบด้วย โดมฉายดาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร  ติดตั้งเครื่องฉายดาวระบบฟูลโดม ดิจิทัล ความละเอียดมากกว่า 25 ล้านพิกเซล และส่วนจัดแสดงนิทรรศการความรู้ทางดาราศาสตร์ และ 2) อาคารหอดูดาว ประกอบด้วยโดมไฟเบอร์กลาส ทรงเปลือกหอยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 ฟุต สามารถเปิดออกได้ 180 องศา สังเกตท้องฟ้าได้รอบทิศทาง ภายในติดตั้งกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยทางดาราศาสตร์ เช่น เครื่องถ่ายภาพซีซีดี สเปกโทรกราฟ และเครื่องมือทางดาราศาสตร์อื่นๆ มีส่วนระเบียงดาวภายใต้หลังคาเลื่อน ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กอีกจำนวน 5-6 ชุด สำหรับให้บริการสังเกตวัตถุท้องฟ้าและจัดกิจกรรมดาราศาสตร์

หากแล้วเสร็จ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ พิษณุโลก จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์เต็มรูปแบบแห่งแรกในภาคเหนือตอนล่าง กระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง สามารถให้การบริการวิชาการและระบบสารสนเทศทางดาราศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการให้บริการทางดาราศาสตร์แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ การให้บริการสารสนเทศดาราศาสตร์ การจัดค่ายดาราศาสตร์ การอบรมครูดาราศาสตร์ การจัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ รวมถึงสนับสนุนการทำงานวิจัยดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจะมีโอกาสใช้กล้องโทรทรรรศน์และเครื่องมือทางดาราศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง สร้างความตระหนักและตื่นตัวด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป รวมทั้งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการแห่งใหม่ของพิษณุโลกอีกด้วย คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณปี 2561 รศ.บุญรักษา กล่าว