รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ที่จังหวัดสมุทรสาคร

0
79

นางสาวตรีนุช เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร โดยทั้งสองโรงเรียนที่ว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียน 3,000 คน ได้ใช้มาตรการในการสลับวันมาเรียนเพื่อให้นักเรียนมาเรียนได้ห้องเรียนละไม่เกิน 25 คน ขณะเดียวกันสถิติการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากทั้งนักเรียนและครู ที่ได้รับวัคซีนแล้วกว่า 90% แต่ก็ได้เน้นย้ำมาตรการอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและการเว้นระยะห่าง ที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น รวมถึงได้ฝากให้โรงเรียนทุกแห่งดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่ได้วางเอาไว้ เช่น หากพบนักเรียนติดเชื้อโควิด -19 อาจให้หยุดเรียนเฉพาะห้อง แต่จะไม่ปิดทั้งโรงเรียน ซึ่งต้องยอมรับว่าหลังจากนี้จะต้องอยู่ร่วมกับโควิด -19 ให้ได้  ในส่วนขอการตรวจหาเชื้อแบบ atk นั้น จะใช้ในเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีความกังวลเท่านั้น โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด เป็นผู้ประเมิน  อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศเปิดเรียนยังสถานศึกษาแล้วจำนวน 12,000 แห่งจากทั้งหมดกว่า  30,000 แห่ง และจะทยอยเปิดเรื่อยๆ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มีนโยบายเร่งให้สถานศึกษาเปิดเรียนยังสถานศึกษา โดยให้ดูความพร้อมของโรงเรียนและพื้นที่เป็นหลัก ตามนโยบายการศึกษาปลอดภัย 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ได้เน้นย้ำทำความเข้าใจกับครูด้วยว่าการเปิดมาเรียนในช่วงแรกอยากให้ครูทำให้นักเรียนมีความสุขกับการได้มาเรียนก่อน  รวมถึงการปรับพฤติกรรมนักเรียนเพราะนักเรียนเรียนอยู่กับบ้านมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร  ไม่ทำให้นักเรียนเกิดความเครียดมากเกินไปและเมื่อนักเรียนเกิดความพร้อมแล้วค่อยๆ เพิ่มในด้านวิชาการเข้าไป ส่วนตัวเชื่อว่า จะสามารถเติมเต็มได้