รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำระนองโมเดล เป็นต้นแบบ สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อคนพิการ-ผู้ด้อยโอกาส

0
34

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า  ได้ลงพื้นที่ กศน.ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เพื่อ “ปักหมุดระนองโมเดล” เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อคนพิการ-ผู้ด้อยโอกาส ในรูปแบบ Ranong Model ในระหว่างการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน) ณ จังหวัดกระบี่  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นมาจากนโยบาย กศน. WOW ที่มีจุดเน้นพัฒนา 6 Goodซึ่งมีการพัฒนาครูและบุคลากรในสังกัด สำนักงานกศน.ระนอง (Good teacher) ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถจัดการเรียนรู้และการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาพิการทั้ง 24 คน อย่างมีคุณภาพ แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 3 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 9 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 13 คน และแบ่งตามประเภทความพิการ ได้แก่ บกพร่องทางการมองเห็น 1 คน สติปัญญา 12 คน ร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 9 คน และออทิสติก 3 คน โดยได้เริ่มดำเนินการพัฒนาครูผู้สอนในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเด็กป่วยในโรงพยาบาล การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดทำแผนบูรณาการ พัฒนาหลักสูตรคุณภาพชีวิตไทย-เมียนมา การส่งเสริมการศึกษาอาชีพ (Re skill and Up skill) และออกใบรับรองความสามารถด้านอาชีพ (Good Activities) การสร้างแบรนด์ กศน. พร้อมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Good Innovation)


นอกจากนี้ กศน.จังหวัดระนอง ยังพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสมรรถนะผู้สูงอายุ ที่เน้นการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน (Good partnership) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทย สำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ หรือหลงลืมหนังสือ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้อห่วงใยเกี่ยวกับผู้ที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา ขณะนี้ สพฐ. กับ กศน.จะจับมือร่วมกันนำคนกลุ่มนี้กลับเข้ามาเรียนตามบทบาทหน้าที่ ทั้งในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนของ สพฐ. และการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ของ กศน.