รมช.กระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เชียงใหม่

0
290

เมื่อ 13.30 น. วันที่ 7 สิงหาคม 60 หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมและการดำรงตน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท  แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 17 จังหวัด เกือบ 300 คน ในการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศโดย ที่โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า คุณธรรม จริยธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ ไม่เพียงแต่เฉพาะการศึกษาเท่านั้น แต่หมายรวมถึงทุกกรอบของการดำรงชีวิตของข้าราชการไทย และทุกคนในสังคม โดยเฉพาะข้าราชการที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ต้องเป็นกำลังใจให้กับครู อาจารย์ ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ ให้เกิดกำลังกาย กำลังใจ ในการทำหน้าที่ครู เพื่อสร้างเด็ก และเยาวชน ที่เป็นคนดี หากทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาสิ่งอื่นก็จะตามมา

หม่อมหลวง ปนัดดา กล่าวว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งในการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อต้องการให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถขับเคลื่อน และพัฒนางานด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ จึงได้กำหนดมาตรฐานและกลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษาตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติไว้ ประกอบกับคำสั่งดังกล่าวได้มีการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ขึ้นใหม่

ด้วยเหตุนี้ การบริหารงานบุคคลจึงเป็นปัจจัยหนึ่งสำคัญในการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติโดยเฉพาะในส่วนของการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานใกล้เคียงกัน