ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมปลูกป่า บวชป่า ปล่อยปลา และคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติฯ

0
149

เมื่อ 09.00 น. วันที่ 9 สิงหาคม 61  ที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธีปลูกป่า บวชป่า ปล่อยปลา และคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงาน เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม ซึ่งได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องตลอดทุกปี เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาป่าหัวโล้น การเผาป่า การดูแลเพื่อขยายผลการใช้ประโยชน์ ตั้งแต่การฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมสู่ป่าสมบูรณ์ในระบบนิเวศด้วยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน ช่วยกระตุ้นให้เกิดการปลูกจิตสำนึกทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชดำริ

โดยได้ทำการปลูกต้นไม้หลากหลายพันธุ์ ประกอบด้วย รวงผึ้ง จำนวน 9 ต้น , มะค่าโมง จำนวน 300 ต้น , ราชพฤกษ์ จำนวน 500 ต้น , ประดู่ จำนวน 500 ต้น , มะขาม จำนวน 300 ต้น , อินทนิล จำนวน 500 ต้น , หญ้าแฝก จำนวน 100,000 กล้า รวมทั้งได้บวชป่า อีกจำนวน 700 ต้น และคืนชีวิตกล้วยไม้ไทย สู่ไพรพฤกษ์ จำนวน 1,000 ต้น ทั้งนี้ การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่านั้น ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจเพื่อประสานความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะเยาวชนและประชาชนที่อยู่ใกล้ป่าจะต้องช่วยกันดูแลรักษา ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ต่อไป.