มทร.ล้านนา จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

0
587

เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีมติอนุมัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 3 ราย ได้แก่ Dr.Sun Fangcheng บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนายสุรพงษ์ ชุ่มประดิษฐ์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านายวินัย ปรามริปู ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา (เชียงใหม่) มีผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งสิ้น 2,323 คน (คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 413 คน, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,064 คน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ 827 คน, วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 19 คน) โดยมีนายณฐพล บุญน้อม นายกสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นผู้นำกล่าวปฏิญาณตน

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาการอธิการบดีฯ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิตความว่าในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่ได้มีความพยายาม จนได้ก้าวสู่เส้นชัยในชีวิตการศึกษา เชื่อว่ายังมีพ่อแม่พี่น้องของบัณฑิตทุกท่านคงรู้สึกดีใจและภูมิใจ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยฯ ภูมิใจที่ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเช่นกัน กระผมขอฝากข้อคิดให้กับบัณฑิตทุกท่านว่า คนเราทุกคนจะประกอบด้วย 3 หน้า ที่เราต้องรักษาไว้เสมอ

หน้าแรกคือหน้านอก หน้านอกหมายถึงบุคลิกภาพของตนเอง บัณฑิตควรดูแลบุคลิกภาพให้เหมาะสม ทำตนเองให้ดูดี ถูกต้องตามกาลเทศะ พอดี พอประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) การปรากฏตัวของบัณฑิต หมายถึงการนำมหาวิทยาลัยฯ ไปด้วย ดังนั้นจึงควรดูแลหน้านอกให้ดูดีอยู่เสมอ

หน้าที่สองคือหน้าใน หมายถึง จิตใจต้องดีงาม เยือกเย็น อ่อนน้อมถ่อมตนแต่ต้องมีความเข้มแข็ง สมกับความเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยแห่งพระราชาอันเป็นมงคลแห่งแผ่นดิน การที่เราทุกคนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ  3 – 4 ปี เป็นการบ่มเพาะพัฒนาทั้งด้านกายและใจ เมื่อมีจิตใจดี ความคิดจะดี พูดจะดีและการกระทำก็จะดี เมื่อหน้าในดีแล้วจะส่งผลต่อการทำงาน ที่จะต้องเจอปัญหาอุปสรรคมากมาย บัณฑิตต้องควบคุมอารมณ์ของตนเองอดทน เข้มแข็งและพร้อมที่จะใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วง

หน้าที่สามคือหน้าที่ ตลอดเวลาที่ศึกษาเล่าเรียน บัณฑิตมีหน้าที่เป็นลูก เป็นพี่ เป็นน้อง เป็นศิษย์ที่ดี แต่บัดนี้บัณฑิตได้สำเร็จการศึกษา ต้องกลับไปทำหน้าที่ผู้ให้ที่ดี ดูแลกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี ญาติพี่น้องให้พึงปฏิบัติอันเป็นสิ่งสำคัญ และในส่วนของหน้าที่บัณฑิตขอให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงาน เมื่อรับมอบหมายงานไม่ว่างานนั้นจะเล็กหรือใหญ่ให้รักษาหน้าที่ยิ่งกว่าชีวิต เพราะการรักษาหน้าที่การงานให้ดีจะทำให้บัณฑิตมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน

โดยบัณฑิตทั้งหมด จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ถนนรังสิต-นครนายก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี.