ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบประกาศเกียรติคุณครู รางวัล SUPER LEADER & SUPER TEACHER จาก 25 อำเภอ

0
549

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบประกาศเกียรติคุณครู หวังให้เป็นผู้นำ ที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นพลังสำคัญในการให้ความรู้แก่เยาวชนอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

เมื่อ 16 กันยายน 60 ที่ห้องเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเชิดชูคุณค่าครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง SUPER LEADER & SUPER TEACHER โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็ก และลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่เชียงใหม่ บนเจตนารมณ์และความร่วมมือของพี่น้องจากทุกภาคส่วน ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ระยะ 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2559 – 2562 โดยเห็นถึงความสำคัญของครู ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญที่สุดในระบบการจัดการศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครูให้มีความสุขทั้งการทำงานและการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้ครูมีความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู

สำหรับ รูปแบบและเป้าหมายดำเนินการ คือ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูทุกระดับทุกประเภท โดยมุ่งดูแลรักษาและเชิดชูคนเก่ง ดี มีความสามารถบนเส้นทางแห่งคุณค่าของความพยายาม ความมุ่งมั่นเรียนรู้ ความสร้างสรรค์ในห้องเรียน และการปฏิบัติงานในพื้นที่ จนเกิดรูปแบบการพัฒนาที่เป็นเลิศและประสบผลสำเร็จในระดับต่างๆ ที่มีความมั่นคงยั่งยืนสมเกียรติภูมิครูผู้ทรงคุณค่าของภาคีเชียงใหม่

ทั้งนี้ ได้มอบประกาศเกียรติคุณครูรางวัล SUPER LEADER และ SUPER TEACHER ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 425 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 206 คน ครูผู้สอนจำนวน 219 คน ซึ่งได้รับคัดเลือกและการยอมรับในระดับต้นสังกัดจาก 12 สังกัด ครบทั้ง 25 อำเภอ โดยเชื่อมั่นในพลังเครือข่ายครูทั้ง 425 ท่าน ว่าจะเป็นพลังนำพาการศึกษาและคุณภาพเด็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่โดดเด่นยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา ตลอดจน ขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป