ป.ป.ส. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MOU ความร่วมมือทางวิชาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

0
619

เมื่อ13.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 61 ที่ ห้องประชุมช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พร้อมผู้บริหาร ป.ป.ส. , สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เป็นผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมพิธีลงนาม จำนวน 70 คน ประกอบด้วยผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. นักวิชาการ และนักศึกษาในพื้นที่ ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับ การลงนามในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการด้านสารเสพติด ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเรื่อง บทบาทขององค์กรวิชาการเพื่อพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการด้านสารเสพติด และองค์ความรู้ข้อมูลทางวิชาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในบริบทของสังคมไทย

ทั้งนี้ รัฐบาลประกาศนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีภารกิจ “ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เป็น 1 ใน 10 กรอบภารกิจ ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ส.ได้ขับเคลื่อนงานยาเสพติดภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด แก้ไขสถานการณ์ยาเสพติด โดยใช้กรอบการคิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้น้อมนำศาสตร์พระราชาและนโยบายยาเสพติดโลก เพื่อให้การขับเคลื่อนงานยาเสพติดของประเทศบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีผลตอบสนองต่อประชาชนอย่างแท้จริง