ปิดฉากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แสดงออกถึงความสามารถ สติปัญญา

0
205

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์  ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561 โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ สมาคมฟิสิกส์ไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้

สำหรับ การการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติในครั้งนี้ มีตัวแทนจากศูนย์ สอวน.ทั่วประเทศ จำนวน 14 ศูนย์ เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องทำข้อสอบที่ผ่านการกลั่นกรองจากกรรมการฝ่ายวิชาการและคณาจารย์จากศูนย์ สอวน. โดยข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อสอบภาคทฤษฎี และข้อสอบภาคปฏิบัติการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันฯ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในช่วงชั้นที่ 4 หรือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แสดงออกถึงความสามารถ สติปัญญา และพัฒนาศักยภาพด้านฟิสิกส์ของตนเองให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและอาจารย์ผู้สอน ได้พัฒนาศักยภาพด้านการเรียน การสอนร่วมกัน รวมถึงยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์จากศูนย์ทั่วประเทศ ให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการเรียนการสอนของแต่ละพื้นที่ต่อไป

โอกาสนี้ ได้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ 20 รางวัล , รางวัลเหรียญทองแดง 24 รางวัล , รางวัลเหรียญเงิน 16 รางวัล , รางวัลเหรียญทอง 10 รางวัล และรางวัลพิเศษ 11 รางวัล ได้แก่ คะแนนรวมสูงสุด , รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด , รางวัลคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด , รางวัลคะแนนรวมสูงสุด 5 ภูมิภาค และรางวัลพิเศษ ซึ่งผู้ที่ชนะการแข่งขันจะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมสำหรับค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในโครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศของ สสวท. อีกด้วย โดยได้มีการส่งมอบเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ให้กับ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ เป็นเจ้าภาพครั้งที่ 18 ต่อไป.