การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ติดตั้งหลอด LED พระธาตุเกษแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม

0
491

เมื่อ 19.00 น.วันที่ 14 สิงหาคม 61 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ พระธาตุเกษแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และได้ร่วมถวายระบบไฟฟ้าและแสงสว่างจากหลอดLED พร้อมเครื่องไทยทาน แก่ท่านพระครูสันติเจติยากร เจ้าอาวาสวัดเกตการาม รองเจ้าคณะตำบลวัดเกต  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าภาค 1 , นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม , นายดุษฎี ลิ่มทอง รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ , คณะแม่บ้านและครอบครัวพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, หัวหน้าส่วนราชการ , องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้บริหารและพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน  มีนายธีรพงษ์  บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ตามนโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. ของ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้าน Towards Sustainable CSR เติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงานในแหล่งท่องเที่ยว และชุมชน จึงจัดทำโครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างความสวยงามในแหล่งท่องเที่ยว เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับ พระธาตุเกษแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม จ.เชียงใหม่ แห่งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบว่า ควรปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และเพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กับวัดเกตการาม โดยการปรับปรุงและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED จำนวน 522 ดวงโคม เป็นเงินทั้งสิ้น 2,926,205 บาท ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้ประมาณ 34,728 หน่วยต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดได้จากการใช้ไฟฟ้า 138,914 บาทต่อปี และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 20.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลา 2 เดือน.