โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ตอบโจทย์ สร้างเกษตรกรสู่ผู้ประกอบธุรกิจเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนสำเร็จ

0
73

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการติดตามประเมินผลโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการสำคัญภายใต้แผน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมและยกระดับการผลิตสินค้าคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยกลุ่มแปลงใหญ่ เสนอโครงการและแผนการใช้งบประมาณเพื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร ปัจจัยการผลิต ตามความต้องการของกลุ่ม จำนวน 3,379 แปลง ดำเนินการใน 70 จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ร่วมกันติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผลการดำเนินงานล่าสุดมี กลุ่มแปลงใหญ่ทั้ง 3,379 แปลง ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร และปัจจัยการผลิตครบทั้ง 3,379 แปลง โดยส่วนใหญ่จัดซื้อเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตร และขณะนี้กลุ่มแปลงใหญ่ อยู่ระหว่างการส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตร  ปัจจัยการผลิต โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ ตามแผนการดำเนินโครงการ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จะเห็นได้ว่าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ สามารถสร้างรายได้ให้ครัวเรือนเกษตร มีการพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพได้ตรงความต้องการของตลาด 


จากการสอบถาม กลุ่มเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ ต่างพึงพอใจต่อโครงการเป็นอย่างมาก เพราะภายใต้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมทั้งการระบาดของโควิด-19  โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ สามารถกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรในชุมชน สอดคล้องกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สำหรับผลการประเมินผลโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ในภาพรวม คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนธันวาคมนี้