โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่ม ปรับตัวสู่การพัฒนา กลุ่ม D ภาคเหนือตอนบน

0
310

เมื่อ 08.30 น.วันที่ 23 พฤษภาคม 60 ณ ห้องประชุมป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ( กลุ่ม D ) โดยมี รองศาสตรจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณะบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานและ นาย อภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ซึ่งในโครงการเป็นการกิจกรรมเพื่อแถลงผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ( กลุ่ม D ) และรับฟังคำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์จากคณะที่ปรึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โอทอป จำนวน 318 ราย ในเขตตรวจราชการที่ 15 จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ผ่านมาพบว่า มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันก็ยังประสบปัญหา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) และผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1–3 ดาว ในบางส่วนยังมีข้อจำกัดในเรื่องของคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ยังไม่สวยงามโดดเด่น ยังไม่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด อีกทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยังขาดองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จึงได้กำหนดจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม D และระดับ 1-3 ดาว ให้สามารถผลิตและจัดจำหน่ายได้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ

การจัดงานครั้งนี้ เป็นการแถลงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ซึ่งรับผิดชอบโดยศูนย์บริการการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นความร่วมมือกันเพื่อผลักดันสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 318 ราย โดยแบ่งตามประเภท ได้แก่ ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยโครงการนี้ได้จัดประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน มาแล้วทั้งหมด 4 ครั้ง ในพื้นที่เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน.