เปิดงานมหกรรมข้าว และ OTOP ลุ่มเจ้าพระยา ที่เชียงใหม่

0
537

นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการเปิดงาน มหกรรมข้าว และ OTOP ลุ่มเจ้าพระยา มรดกแผ่นดินทอง ของดีลุ่มเจ้าพระยา ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีนางยุพา ศรีแก้วหล่อพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด 4จังหวัด คือ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี เข้าร่วมเปิดงาน ซึ่งการจัดงานมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม

นางยุพา ศรีแก้วหล่อพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นสินค้าหลักของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งมีผลผลิตมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศ ในปัจจุบันการผลิตและส่งออกข้าว ต้องประสบปัญหาหลายประการ โยเฉพาะปัญหาความไม่เสถียรของระดับราคา และการแข่งขันจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทั้งนี้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้มีการแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยได้สนับสนุนงบประมาณ ด้านการฝึกอบรม ให้ความรู้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโรงสีชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ ในการแปรรูป รวมถึงพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย และจัดให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายอีกทางหนึ่ง

ภายในงานมีกลุ่มแปรรูปข้าว และสินค้าโอทอปของสี่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 82 บูธ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตตข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวและสินค้าโอทอป รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าโดเด่นของกลุ่มจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมถึงพัฒนาให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ และประสบการณ์การบริหารจัดการและการตลาด นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการเจรจาธุรกิจการค้า รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงศิลปะพื้นเมือง โดยรับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานจำนวนมาก.