เตรียมจัดงาน LANNA EXPO 2017 ยาว 10 วัน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

0
262

เมื่อ10.00 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 60  ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจงหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะทำงานและผู้แทนของสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2560 เพื่อเตรียมจัดงาน LANNA EXPO 2017 ซึ่งมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 23 มิ.ย.-2 กรกฎาคม 60 รวม 10 วัน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่

การจัดงาน LANNA EXPO 2017 ครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิด “กินดีอยู่ดี วิถีพอเพียง” โดยที่ประชุมพิจารณาการนำเสนอรายละเอียดจากผู้รับผิดชอบจัดงาน ในกรอบขอบเขตของกลุ่มกิจกรรมได้แก่ Royal Project การท่องเที่ยว สุขภาพ การเกษตร หัตถกรรม การศึกษา LANNA 4.0 International Conference และอาหารเครื่องดื่ม คณะทำงานมีการพิจารณาโดยเฉพาะกรอบการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารนอกสถานที่ ตราสัญลักษณ์ของงาน รูปแบบของกลุ่มกิจกรรมและหน่วยงานผู้ประสานงานหลัก รวมทั้งการให้คณะทำงานร่วมวิพากษ์เสนอแนะก่อนนำไปปรับปรุงแล้วนำกลับเข้ามาร่วมพิจารณาในครั้งต่อไป.