นายกฯรัฐมนตรี แนะคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ดูแลครบวงจร พร้อมหาพืชปลูกเสริม

0
92พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2564 (ผ่านระบบ Video  Conference) ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ทราบถึงปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก 


ซึ่งเป็นปัจจัยที่เข้ามากระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรโดยเฉพาะยางพาราของไทย ขอให้ที่ประชุมดูแลการผลิตยางธรรมชาติแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง คือตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการแปรรูปและส่งออก พร้อมเสนอให้ดูความเป็นไปได้ในการปลูกพืชเสริมนอกจากการปลูกยางพารา เพื่อสร้างรายได้ควบคู่กันไป


สำหรับเวลา 13.30 น.นายกรัฐมนตรีและคณะ จะออกเดินทางไปตรวจราชการ  ณ เขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยาและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา พร้อมตรวจสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อเตรียมรับน้ำเหนือหลากและวางแผนป้องกันพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างและจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครในเวลา 17.05 น.