ครม. พิจารณาแผนกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง

0
54

การประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยวาระที่น่าสนใจคือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว ประกอบด้วย กลุ่มประชากรโลกที่มีความมั่งคั่งสูง ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทยและกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ

กระทรวงการคลัง จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาเรื่องการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ประกอบการที่ซื้อชุดตรวจเอทีเคและนำมาให้บุคลากรในองค์กรได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยสามารถนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ขอขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น อ.ไม้แก่น ,อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี อ.เบตง ,อ.กาบัง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก ,อ.สุคิริน ,อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือน สิ้นสุดในวันที่ 19 ธันวาคม 2564

กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา


สํานักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 และขอขยายระยะเวลาโครงการ พร้อมขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน 3 โครงการ


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่าด้วยการปรับตัวและการเข้าถึงดิจิทัล กระทรวงกลาโหม เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของกองทัพบก

สํานักงานข้าราชการพลเรือน เสนอแนวทางการประเมินผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ