อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อคนพิการ ที่เชียงใหม่

0
416

เมื่อ 11.30 น.วันที่ 7 มีนาคม 61 ที่โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อคนพิการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 7 -9 มีนาคม โดยมีนางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่  นางจิราพร เชาวน์ประยูร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชียงใหม่ นายชนลดนัย ชนกล้าหาญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ซึ่งมีสื่อมวลชน และผู้พิการในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อคนพิการ เกิดจากความตั้งใจ ของศูนย์ศึกษาความพิการเชิงสังคม มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาทของสื่อที่มีต่อคนพิการ เพื่อเรียนรู้และเผยแพร่สื่อขั้นต้น สร้างเครือข่ายสื่อคนพิการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในพื้นที่ 4 ภูมิภาคของประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คนพิการ ครอบครัวคนพิการ สมาคม ชมรม และหน่วยงานท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 320 คน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน 2 คืน แบ่งเป็น 4 รุ่นๆ ละ 80 คน โดยมีทีมวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการสามารถถ่ายทอดจ้อมูลข่าวสารด้านสิทธิคนพิการ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนงาน ด้านสื่อของคนพิการในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยังเป็นการลดช่องว่าง ของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เป็นอย่างดี.