ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad Thailand 2018 ที่เชียงใหม่

0
1638

เปิดฉากเวทีการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ หรือ World Robot Olympiad ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ถึง 2 ครั้ง

เมื่อ 09.30 น.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 61 ที่ โรงแรม ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่  กฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน ในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน World Robot Olympiad Thailand 2018 และการลงนามร่วมกันในการจัดการแข่งขัน โดยมี Mr. Lars Vahl ประธานคณะกรรมการองค์กร World Robot Olympiad Association Ltd. (WRO) Mr. KingHui x ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย WRO   Mr. Claus Ditlev Christensen เลขาธิการสมาคม WRO

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นายจักรินทร์ จันทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จากัด นางนวลวรรณ ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประเทศไทย  และนายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล การผู้จัดการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชียงใหม่ ร่วมแถลงและลงนาม

โดย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคม สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับเกียรติจากองค์กร WORLD ROBOT OLYMPIAD ASSOCIATION LTD. ให้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการแข่งขันการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ

โดยจะมีการแข่งขันระดับภูมิภาค ทั้งสิ้น 4 ภูมิภาค และจะมีการจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย ไปร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO ระดับนานาชาติ ทั้งนี้การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปี ค.ศ. 2016  มีประเทศผู้เข้าร่วมกรแข่งขันทั้งสิ้นกว่า 64 ประเทศทั่วโลก โดยรวมจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ติดตามจากประเทศต่างๆมากกว่า 10,000 คน โดยในแต่ละปี จะมีประเทศชั้นนำด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่เป็นสมาชิก WRO สลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯระดับนำนำชำติ โดยในปี 2561 ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากองค์กร WORLD ROBOT OLYMPIAD ASSOCIATION LTD. ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ (WRO) โดยกำหนดการแข่งขันฯจะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 16 – 18  พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในโลก ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ หรือ World Robot Olympiad ถึง 2 ครั้ง

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ ประเภททั่วไป (Regular Category) แบ่งเป็น 3 รุ่นได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบหุ่นยนต์ และเขียนโปรแกรม เพื่อให้หุ่นยนต์ทำภารกิจในสนาม ภายในเวลาที่กำหนดให้ , ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Open Category) แบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี โดยแต่ละทีมจะต้องสร้างสรรค์และนำเสนอโครงงาน หรือนวัตกรรม ตามหัวข้อที่กำหนดขึ้นในแต่ละปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการตัดสินโครงงาน เช่น แนวคิดของโครงงาน การสัมพันธ์กับโจทย์ที่ได้รับ และการใช้งานได้จริง เป็นต้น ,ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล (WRO Football) เป็นการแข่งขันที่ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีมจะออกแบบหุ่นยนต์ และเขียนโรแกรม เพื่อให้หุ่นยนต์ทำภารกิจแข่งขันเตะฟุตบอล โดยทีมที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ, และ ในประเภททั่วไประดับมหาวิทยาลัย (Advanced Robotics Category) เป็นการแข่งขันประเภททั่วไประดับมหาวิทยาลัย โดยผู้เข้าแข่งขันจะตั้งออกแบบหุ่นยนต์ และเขียนโปรแกรม เพื่อให้หุ่นยนต์ทำภารกิจในสนาม ภายในเวลาที่กำหนดให้ โดยทีมที่จะมีคะแนนดีที่สุดในการแข่งขันจะเป็นผู้ชนะ

การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชำติ ประจำปี 2561 ที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ์ให้เป็นเจาภาพนั้น คณะกรรมการผู้จัดงานฯเล็งเห็นว่า จะสามารถขับเคลื่อนและผลักดัน อีกทั้งการสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพด้านการเขียนโปรแกรมและออกแบบหุ่นยนต์ ตำมนโยบาย Thailand 4.0 และจะเป็นโอกาสที่ดี ที่เยาวชนไทย ทั้งระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างมิตรภาพในฐานะผู้นำแห่งอนาคต  ทั้งนี้คาดว่า โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ จะมีผู้ร่วมการแข่งขันมากกว่า 10,000 คน จาก 64 ประเทศทั่วโลก ซึ่งในการนี้จะสามารถประชำสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง.